MENU

論文

The Japanese version of the children7s sleep habits questionnaire(CSHQ-J): A valifation study and influencing factors

著者

Ryuta Ishii, Hitoshi Obara, Shinichiro Nagamitsu, Michiko Matsuoka, Masao Suda, Koutaro Yuge, Takeshi Inoue, Ryoichi Sakuta, Yasunori Oka, Tatsuyuki Kakuma, Toyojiro Matsuishi, Yushiro Yamashita

雑誌名
Brain and Development
DOI
詳しくはこちら