MENU

論文

Genome-wide association study of idiopathic hypersomnia in a Japanese population

著者

Kotomi Tanida, Mihoko Shimada, Seik-Soon Khor, Hiromi Toyoda, Kayoko Kato, Nozomu Kotorii, Tatayu Kotorii, Yu Ariyoshi, Takao Kato, Hiroshi Hiejima, Motohiro Ozone, Naohisa Uchimura, Azusa Ikegami, Kazuhiko Kume, Takashi Kanbayashi, Aya Yuichi Kamei, Akiko Hida, Yamato Wada, Kenji Kuroda, Masayuki Miyamoto, Koichi Hirata, Masanori Takami, Naoto Yamada, Masako Okawa, Naoto Omata, Hideaki Kondo, Tohru Kodama, Yuichi Inoue, Kazuo Mishima, Makoto Honda, Katsushi Tokunaga, Taku Miyagawa

雑誌名
Sleep and Biological Rhythms.2022 Oct 20,137–148
DOI
詳しくはこちら